Aan: Meldpunt Integriteit Defensie COID

Amsterdam, 09 januari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Met dit schrijven geven wij aan, namens de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht en onze achterban, een klacht in te willen dienen tegen krijgsmachtpredikant Ds X.

Ds X heeft de Nederlandse vertaling van de zogenaamde Nashville-verklaring ondertekend. Deze verklaring is op 05 januari j.l. openbaar gemaakt, waarbij naast zijn naam, de functie van Ds X, namelijk “krijgsmachtpredikant” is geduid.

Onze klacht richt zich op een aantal punten, onder andere het feit dat de inhoud van de Nashville-verklaring discriminerend is voor mensen die zichzelf niet of niet geheel als heteroseksueel georiënteerd zien. Het bestaan van anders dan heteroseksueel georiënteerde mensen wordt namelijk door de ondertekenaars niet erkend, waarbij biologische oorzaken van LHBT+-oriëntatie worden ontkend. Daarbij worden diverse stellingen in deze verklaring beschreven, die beperkingen van anders dan heteroseksuelen legitimeren dan wel suggereren.

Ds X heeft met de ondertekening van deze verklaring, de stellingen daarin opgenomen onderschreven. Hierdoor heeft hij in deze openbare verklaring expliciet het bestaan en de identiteit van een grote groep medewerkers van Defensie ontkend.

De Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht behartigt de belangen van LHBTI+ medewerkers van Defensie en levert een bijdrage aan de inclusiviteit van Defensie. Veel medewerkers (zowel militair als burger) van Defensie voelen zich gekwetst, onveilig en onheus bejegend door de stellingname van Ds X. Bij ons zijn daarvan diverse meldingen binnengekomen en wij voelen dit zowel als individu als als vertegenwoordigers van deze groep medewerkers ook zo.

De voorzitter van de SHK heeft op maandag 07 januari over deze kwestie een mail gestuurd naar de Directeur van de Diensten Geestelijke Verzorging, waarin hij onder andere de Ds X uitnodigt voor een gesprek.

Op maandag 07 januari bleek ons tevens dat Ds X zijn ondertekening zou hebben ingetrokken. Op dinsdag 08 januari heeft Ds X een verklaring gestuurd naar de Minister en Staatssecretaris van Defensie, de voorzitter van de SHK en de voorzitter CIO-M door tussenkomst van de Directeur Geestelijke Verzorging. Hierin geeft hij aan berouw te hebben van zijn actie om de Nashville-verklaring te ondertekenen. Tevens geeft hij aan geen onderscheid te maken tussen mensen en van iedereen te houden.

Het bestuur van de SHK heeft kennis genomen van de verklaring van Ds X.

Het bestuur van de SHK is van mening dat Ds X zowel de Defensie Gedragscode, als de Gedragscode van de Dienst Geestelijke Verzorging, expliciet niet heeft nageleefd en expliciet heeft overtreden. Door zijn actie zijn medewerkers van Defensie, met name de LHBTI+-werknemers waarvan de SHK de belangen binnen Defensie behartigt, gekwetst, beledigd, onheus bejegend en vernederd. Dat Ds X achteraf zijn excuses aanbiedt, doet daar niets aan af. Tenslotte suggereert ondertekening van een openbaar te maken verklaring een weloverwogen actie, die niet zomaar teniet kan worden gedaan door het tonen van berouw.

Door zijn acties kunnen wij stellen dat veel medewerkers, waaronder de groep LHBTI+-werknemers van Defensie die wij vertegenwoordigen, geen vertrouwen hebben of kunnen hebben in Ds X in de uitoefening van zijn functie van krijgsmachtpredikant. 

Aangezien wij ons in dit schrijven hebben beperkt tot de kern van de zaak, zonder in deze fase uitgebreid op alle afzonderlijke punten van onderbouwing in te gaan, lichten wij onze klacht graag aan u toe. Daarbij vernemen wij graag wat de verdere processtappen zijn in de behandeling van deze klacht.

Namens de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht,

Kap drs. J. Müller voorzitter

Kol drs. A.M. Keijer EMSD vice-voorzitter

Deze brief is electronisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.

Deze klacht is ter kennisgeving in afschrift verstuurd aan:

Minister van Defensie

Staatssecretaris van Defensie

Commandant der Strijdkrachten

Secretaris Generaal van Defensie

Directeur Dienst Geestelijke Verzorging

Hoofd Krijgsmacht Predikanten

Bestuursleden en Netwerkers SHK

Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht dient klacht in tegen krijgsmachtpredikant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *